Warunki gwarancji

Obsługa gwarancyjna akcesoriów firmy carbonhouse.pl,

realizowana jest za pośrednicstwem formularza kontaktowego na stronie carbonhouse.pl, lub w lokalu w którym akcesoria zostały zakupione.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Do oceny wad produktu upoważniona jest tylko firma CarbonHouse. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw przez inną firmę niż CarbonHouse prawa gwarancyjne zostaną utracone.

Gwarancją nie są objęte:
• uszkodzenia na skutek niewłaściwego użytkowania i przechowywania produktu, uszkodzenia mechaniczne;
• uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
• wymiana części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów itp.);
• niewłaściwe użytkowanie, włącznie z wykorzystywaniem niniejszego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji oraz wprowadzania modyfikacji niezatwierdzonych przez firmę CarbonHouse
• wycieku produktów spożywczych lub płynów, lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
• śladów powstających w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.